Iskolatörténet

Az iskola története az alapítástól napjainkig

 Iskolánk 1953 óta neveli-oktatja a tiszaföldvári diákokat. Ekkor a volt Polgári Népkör helyiségében a Fő út 66. szám alatt volt az iskola épülete. Alapításakor az Ószőlői Általános Iskola nevet kapta. A tanulólétszám növekedése, az oktatásban bekövetkezett reformok és a kulturáltabb környezet megteremtése szükségessé tette egy új, modernebb iskola építését. Az 1965/1966-os tanévben egy 8 tantermes, kétszintes általános iskola nyitotta meg a kapuit az Ószőlőben. 1994-ben került sor a központi iskola bővítésére, amikor a második emelet is elkészült. 2000. augusztus 19-én adták át a jól felszerelt, modern tornatermünket és 5 új tantermet. Az új tornaterem elkészültével jelentősen javultak a testnevelés oktatásának és egyéb sportolási lehetőségek feltételei. A következő évben a szabadtéri sportpályát is birtokba vehették a gyerekek. 2004-ben újabb fejlesztés eredményeként vettük használatba a technika termeknek otthont adó udvari épületet is. Ebben az épületben alakították ki a 2014 márciusában átadott ebédlőt, mely sokkal kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszi a központi épületbe járó diákok ebédeltetését. Az alapítványunk segítségével elkészült sportudvar, illetve a 2016-ban épült játszótér biztosítja tanulóink számára a szabadtéri testmozgást.

A nagy távolságok miatt régen 3 iskolaegységben folyt a tanítás alsó tagozaton: Ószőlőben, a Malom úton és a Mártírok úton. A csökkenő gyermeklétszám miatt napjainkban a központi egység mellett a Malom úti telephelyen működik 3 alsós osztályunk és 2 napközis csoportunk.

A 2000-ben átadott tornatermünk nevét Papp Bertalan tiszaföldvári születésű vívó olimpikonról kapta. Ettől az évtől lettünk tagja a Magyar Olimpiai Akadémiának. Kiemelt feladatunknak tekintjük az olimpiai eszme ápolását és népszerűsítését.  Papp Bertalan emlékét a tornaterem falán elhelyezett emléktáblával őrizzük. 2004-ben a tornaterem után iskolánk is felvette az olimpikon nevét. Azóta iskolánk a Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola nevet viseli.

Iskolánk rendelkezik az oktatáshoz szükséges infokommunikációs eszközökkel, szemléltetőeszközökkel, tantermeink digitális táblákkal, okos panelekkel ellátottak. A Malom úton 3 tanterem, egy zsibongó és ebédlő található. A szüneteket, szabadidős foglalkozásokat az alsósok a gondozott, füves játszóudvaron tölthetik. Az iskolaegység a városi játszótér mellett található, ahova gyakran mennek át a gyerekek játszani. A központi egységben 18 tanterem, szaktanterem – köztük 2 jól felszerelt informatikaterem – található.  A központi épülethez tágas könyvtár, tornaterem, sportudvar, játszótér és ebédlő tartozik. Az utóbbi években megújultak az épületek nyílászárói.

A nyolc évfolyamon iskolánk 7 alsó és 8 felső tagozatos osztályába 365 tanuló jár. A gyerekek délutáni felügyeletét 5 napközis és 1 tanulószobai csoportban látjuk el. Összesen 33 fő pedagógus neveli-oktatja a tanulókat. A tantestületünk jól képzett nevelőkből áll, minden tagja rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel. Az SNI tanulók fejlesztését utazó gyógypedagógusok végzik. A pedagógusokon kívül egy iskolatitkár, 4 fő pedagógiai asszisztens, egy rendszergazda és 6 fős technikai személyzet biztosítja az iskola zavartalan működését. Szociális munkatárs nyújt segítséget a tanulókat érintő szociális és egyéb problémák megoldásában. Hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jóllétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez.

Az 1995-ben megalakult „Az Ószőlői Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány” folyamatosan támogatja munkánkat, az iskola tanulóit.

Nevelés-oktatás

Iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási céljaink:

„Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll, amely során a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységekkel biztosítjuk a világra rácsodálkozó tanítványaink tudás iránti vágyának megerősítését, fejlődését. Figyelembe vesszük a gyermekek képességeit, készségeit, előzetes tudását, olyan légkörben neveljük őket, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.

Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása. Célunk a tanulók teljes személyiségének formálása, korszerű ismeretek nyújtása, a tanulás megszerettetése, az egyéni képességek, készségek fejlesztése, kibontakoztatása változatos pedagógiai módszerek alkalmazásával.

Pedagógiai munkánk kiemelt fontosságú területe, hogy tanulóinkban kialakítsa az egészséges életmód iránti igényt.

Célunk a partnerközpontú szemlélet alakítása, a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködés. Tanulóinkat örülni tudó, embertársaik felé tiszteletet és toleranciát mutató, az egész életen át tartó tanulásra is képes emberekké neveljük. Iskolai közösségünk tagjai a kitűzött célok megvalósításáért együtt munkálkodnak.”

Amit kínálunk:

 • nyugodt, szeretetteljes légkör
 • korszerű szaktantermek, tornaterem, sportudvar
 • minden teremben digitális tábla segíti a tanítást
 • biztonsági kamerarendszer
 • olvasási – írási – számolási készségek gondos megalapozása
 • idegen nyelv oktatása mindenki számára első évfolyamtól kiscsoportokban (angol vagy német nyelv)
 • informatika oktatása a 3. évfolyamtól, internethasználat
 • „Sakkpalota program-képességfejlesztő sakk” az alsós osztályokban
 • „Kézilabda az iskolában” program
 • „Boldogságóra program”
 • Népmesekincstár módszertanának alkalmazása – Mozgás és mese
 • tehetséggondozó órák matematikából és magyar irodalomból 1-4. évfolyamon
 • sajátos nevelési igényű és tanulási zavarral küzdő gyerekek megsegítése gyógypedagógussal
 • tehetséggondozás, egyéni képességek fejlesztése felső tagozaton
 • felzárkóztatás kiscsoportokban 1-8. évfolyamon
 • gyógytestnevelés
 • tanulmányi- és sportversenyekre felkészítés, versenyeztetés
 • tanulószobai és napköziotthoni ellátás
 • színes tanórán kívüli foglalkozások: szivacskézilabda, kézilabda, ugrókötél, táblajátékok, robotika, „Kíváncsiak klubja”
 • művészetek: képzőművészeti szakkör, énekkar, furulyaszakkör, drámaszakkör
 • jól felszerelt iskolai könyvtár
 • diákönkormányzat színes programjai: Őszületi Őrület családi nap, várakozás napjai, farsang, iskolai tábor, bolondballagás
 • hagyományos programjaink: egészségnap, sporthét, iskolai ünnepségek, jeles napok
 • színházlátogatások, múzeumlátogatások, koncertlátogatások
 • Erdei iskola 6. évfolyamon
 • Határtalanul program 7. évfolyamon
 • nyári Erzsébet-táborok, tanulmányi osztálykirándulások

Célunk, hogy minden gyerek jól érezze magát nálunk, és megkapja a számára szükséges segítséget a saját fejlődési ütemében, hogy a legjobb eredményt érje el. A tanulók magatartása, neveltségi szintje, szorgalma, munkához való hozzáállása jónak mondható. Tanulóink kiemelkedő eredményeket érnek el városi, megyei és országos szintű tanulmányi-, sport- és képzőművészeti versenyeken, pályázatokon. Tanulóinknak nagy százalékban sikerül bekerülniük az általuk első helyen választott középiskolákba. Visszajelzéseik azt tükrözik, hogy jól fel tudtuk őket készíteni a továbbtanulásra.